Waarom de kosten van leerKRACHT geen probleem mogen zijn

We krijgen wel eens de vraag van geïnteresseerde scholen hoe zij deelname aan leerKRACHT kunnen bekostigen? Dan gaat het met name om de kosten voor het vrijmaken van een schoolcoach en ook om de financiële bijdrage aan Stichting leerKRACHT.
Allereerst hebben wij er zelf voor gezorgd dat leerKRACHT zo goedkoop mogelijk is, zonder dat het programma haar effect verliest. Dat doen we door de opzet van het programma, met hulp van partners die ons voor niks helpen en door mensen die betaald werk doen nooit meer dan een lerarensalaris te betalen. Daarnaast hebben we de ‘ANBI’ status, wat het makkelijker maakt om ondersteuning te vinden bij goede doelenfondsen. Ongeveer een kwart van de (beperkte) kosten van leerKRACHT worden dit jaar vergoed door dergelijke fondsen, waardoor we de kosten die we in rekening brengen bij scholen kunnen beperken. Die kosten zijn € 625,- per leraar. Voor dat bedrag neemt een school 2 jaar lang deel aan leerKRACHT.
Maar, er blijven kosten voor scholen over en hoe betaal je die? Allereerst door je te realiseren dat elke schoolbestuur fors geld krijgt in de lumpsum voor ‘professionalisering’. En dat dat bedrag sinds 2015 enorm is gestegen. Hoe zit dit per sector?

1. Primair Onderwijs

In het Onderhandelaarsakkoord CAO-PO van juli 2014 is overeengekomen dat op schoolniveau elk jaar € 500,- per FTE beschikbaar komt om werknemers in staat te stellen invulling te geven aan hun eigen professionalisering. Daarnaast kwam er in 2015 via het Bestuursakkoord PO een bedrag van € 128 miljoen beschikbaar voor o.a. verdere professionalisering en duurzame kwaliteitsverbetering. Samen met de eerdere € 500,- is dat omgerekend meer dan € 1.500,- per leraar.

2. Voortgezet Onderwijs

In het Sectorakkoord VO en het zogenaamde Herfstakkoord zijn in 2014 afspraken gemaakt over extra middelen die vanaf 2015 via de lumpsum, subsidieregelingen of de prestatiebox ter beschikking komen. De gelden uit de prestatiebox zijn specifiek bedoeld om scholen te ondersteunen bij het realiseren van o.a. school als lerende organisatie, professionalisering van leraren, schoolleiding en bestuurders. Bovendien is in 2015 de nieuwe regeling Prestatiebox VO 2015-2017 ingegaan. In maart 2015 wordt een bedrag van € 185,- per leerling aan de scholen verstrekt. Omgerekend is dat meer dan € 2.000,- per leraar.

3. Middelbaar Beroeps Onderwijs

Stichting Onderwijsmarktfonds MBO (SOM) stelt middelen ter beschikking aan MBO-instellingen die investeren in een versnelling van de professionele dialoog op de werkvloer. Het leerKRACHT-traject voldoet aan de eisen voor deze financiering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de omvang van het deelnemende team en dekt 50% van de totale kosten voor de instelling zoals: tijd, het vrijmaken van een coach en de onkostenvergoeding voor leerKRACHT. Voor een team van 20 leraren komt deze subsidie op € 33.000,-, oftewel € 1.650,- per leraar. Aanvraag is eenvoudig.  Als een team zich inschrijft voor leerKRACHT helpen wij met het opstellen van de aanvraag. Aanvragen voor het schooljaar 2016-2017 moeten uiterlijk 31 mei 2016 ingediend zijn bij de SOM.
Naast deze landelijke regelingen voor het PO, VO en MBO, zijn er in de grote drie steden nog subsidiemogelijkheden:

A. Gemeente Amsterdam

Scholen kunnen in de periode 2015 tot en met 2018 éénmalig gebruik maken van een Amsterdamse Scholenbeurs. De aanvraagperiode voor 2016 loopt van 14 maart t/m 22 april 2016. De hoogte van de Scholenbeurs varieert per school van € 30.000,- tot 90.000,-. Dit is afhankelijk van het betreffende schooltype en het aantal leerlingen. Het schoolbestuur draagt minimaal 25% van de totale kosten zelf bij. Meer informatie over de voorwaarden en aanvraagformulieren zijn vanaf begin februari 2016 te vinden op de subsidiepagina www.amsterdam.nl/subsidies.

B. Gemeente Rotterdam

De Gemeente Rotterdam stelt deze bestuursperiode jaarlijks € 28,5 miljoen aan scholen beschikbaar voor o.a. professionele ontwikkeling van leerkrachten. Hier valt deelname aan het leerKRACHT programma ook onder. Op de website www.rotterdam.nl/subsidiesonderwijsoverzicht is alle relevante informatie over de subsidiemogelijkheden en -voorwaarden te vinden.

C. Gemeente Den Haag

De Gemeente Den Haag verleent in 2016 een subsidie aan stichting leerKRACHT voor scholen binnen haar gemeente, die zich dit jaar aanmelden voor deelname aan het leerKRACHT-programma. De subsidie zal door  stichting leerKRACHT worden doorgegeven aan deelnemende scholen middels een korting van € 7.000,- op de verschuldigde schoolbijdrage over het schooljaar 2016-2017. In principe geldt “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”, echter met dien verstande dat PO scholen voorrang krijgen.
Kortom, zowel per sector voor heel Nederland als specifiek in de grote 3 steden is er meer dan voldoende geld beschikbaar voor professionalisering op jouw school.  Als je aan leerKRACHT mee wil doen, zorg er dan voor dat dit budget bij jouw school ook daadwerkelijk beschikbaar komt.

close


Nieuws en tips rechtstreeks in je inbox?

Meld je aan voor onze Nieuwsbrief