Kohnstamm Instituut: leraren werken meer samen met leerKRACHT

‘Het leerKRACHT-programma draagt bij aan kennisontwikkeling en kennisdeling van docenten en heeft een positieve invloed op het onderwijs. De kennisontwikkeling betreft praktisch toepasbare kennis en persoonlijke vaardigheden.’ Dat is de conclusie van het Kohnstamm Instituut in een onderzoek onder middelbare scholen die al 2 tot 4 jaar met leerKRACHT werken.

Het Kohnstamm Instituut deed onderzoek om te kijken of leerKRACHT op middelbare scholen helpt bij kennisdeling en kennisbenutting. Het betreft een relatief klein onderzoek onder 5 leerKRACHT-scholen. Dit zijn in samenvatting hun conclusies (met tussen haakjes het paginanummer uit hun rapport waar deze conclusies staan):

Wat levert het docenten op? (p. 36)

1. Praktische kennis
Leraren vinden leerKRACHT belangrijk voor hun kennisontwikkeling, met name waar het gaat om praktisch toepasbare kennis op het gebied van pedagogisch-didactisch handelen.
2. Ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden
Leraren zien een ontwikkeling van hun persoonlijke vaardigheden, zoals samenwerken en feedback geven.
3. Leren van en met collega’s
Docenten signaleren dat zij meer gestructureerd reflecteren op eigen handelen en lesgeven, waardoor zij hun didactisch handelen kunnen verbeteren. Daarnaast worden ze door collega’s op ideeën gebracht, waardoor ze geïnspireerd worden om een andere werkwijze uit te proberen. Collega’s kunnen ervaringen met elkaar delen en er wordt meer open besproken wat wel en wat niet goed gaat.
4. Een open cultuur en betere sfeer
Leraren zien een meer open cultuur, meer onderling vertrouwen en een goede sfeer ontstaan.

Wat levert werken met leerKRACHT op voor de leerlingen? (p. 36, 37)

5. Beter onderwijs
Hoewel scholen verschillen in oordeel over de mate waarin leerKRACHT bijdraagt aan kennisontwikkeling en kennisdeling, benoemen alle docenten desgevraagd voorbeelden van hoe het onderwijs verbeterd is door de invoering van leerKRACHT.
6.Meer variatie en meer afstemming lessen
Op het niveau van de leerlingen ziet men dat leerlingen meer variatie krijgen voorgeschoteld in de lessen, qua leervormen en aanpak. Door de samenwerking is meer onderlinge afstemming ontstaan tussen docenten, wat meer rust brengt in de lessen en het onderwijs. Qua leerstof geven docenten aan dat een betere samenhang is ontstaan in het aanbod.

Hoe wordt leerKRACHT uitgevoerd? (p. 37, 38)

7. Leraren leren het meest van lesbezoek en gezamenlijk lesontwerp
Lesbezoek met feedback wordt door alle scholen op de eerste plaats gezet als het gaat om bijdrage aan kennisontwikkeling, gevolgd door gezamenlijk lesontwerpen. Op de derde plaats komen de bordsessies.
8. Scholen zetten leerKRACHT allemaal op eigen wijze in
De onderzoekers zien dat op de onderzochte scholen niet altijd het gehele programma van leerKRACHT wordt gevolgd en dat scholen verschillende accenten leggen in de uitvoering. Ook zijn er verschillen in het enthousiasme waarmee scholen met leerKRACHT werken en in de mate van draagvlak voor vernieuwing.
9.Voorwaarden voor succes: facilitering, cultuur en organisatie
Qua randvoorwaarden voor succesvolle implementatie noemen docenten voornamelijk: facilitering (tijd, rooster), een open cultuur en een duidelijke plaats in de organisatie (eigen schoolcoach, voortrekkers, betrokkenheid schoolleiding).

Tot zover de onderzoekers, maar wat voor conclusies trekken wij als stichting leerKRACHT ook nog uit dit rapport?

10. leerKRACHT neemt iedereen binnen de school mee
De onderzoekers waren enorm verbaasd dat leerKRACHT iedereen op school meeneemt. Ze hadden veel initiatieven onderzocht die beogen het onderwijs te verbeteren, maar die betroffen vaak maar een kleine groep docenten binnen de school. leerKRACHT is uniek doordat zij de hele school meeneemt.
11. leerKRACHT heeft een duurzaam effect
De scholen die meededen aan dit onderzoek zijn echter 2, 3 of zelfs 4 jaar geleden met leerKRACHT begonnen en 4 van de 5 scholen rapporteren dat ze er intensief mee bezig zijn en veel baat bij hebben.
12. Als je er meer tijd in steekt boek je meer resultaat
Er is een sterk verband tussen de tijd die docenten besteden aan de leerKRACHT-instrumenten.

Dit waren de bevindingen uit 5 leerKRACHT-scholen, ben benieuwd naar jullie reacties. En als jullie als school al meedoen, wat zijn jullie eigen ervaringen?
Bekijk hier het volledige rapport.