FAQ

Heb je een vraag over de leerKRACHT-aanpak of over onze stichting? Kijk dan eens bij deze veelgestelde vragen. Hier beantwoorden we vragen over leerKRACHT in twee categorie?n:
1) voor scholen die ge?nteresseerd zijn in leerKRACHT
2) voor iedereen die meer wil weten over stichting leerKRACHT.

Over Stichting leerKRACHT

Stichting leerKRACHT is een organisatie van enthousiaste experts uit het onderwijs en bedrijfsleven die scholen helpt in het ontwikkelen van een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’. In 2012 is leerKRACHT als pro bono initiatief gestart vanuit McKinsey & Company met 16 pilotscholen.Inmiddels zijn we een zelfstandige stichting met 750 deelnemende scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Een deel van het leerKRACHT-team wordt ter beschikking gesteld door partners in het bedrijfsleven en de Onderwijsvakbonden. Lees hier meer over onze organisatie.
Stichting leerKRACHT is een goede doelenstichting zonder winstoogmerk met de ANBI-status. Wij worden gesteund door goede doelenfondsen, bedrijven en onderwijsorganisaties. Scholen betalen voor deelname een bijdrage per schooltype. De bijdragen van de scholen dekken de kosten voor de bijeenkomsten en gedeeltelijk voor de begeleiding van Stichting leerKRACHT op school en het Centraal team.Onze directie, medewerkers en zzp’ers betalen we een lerarensalaris. De algemene kosten houden we zo laag mogelijk door alleen de hoognodige middelen aan te schaffen en doordat we met een klein en flexibel team werken. Ons kantoor is op een industrieterrein. Onze fondsenwerving wordt door een vrijwilliger uitgevoerd. Meer informatie hierover is te vinden in onze jaarrekeningen.
Wij zijn als goededoelenorganisatie mede afhankelijk van de vrijwillige inzet van bedrijven en mensen. Op dit moment zijn wij op zoek naar bedrijven die met LEAN of Agile-Scrum werken en waar wij met onze deelnemers een bezoek aan kunnen brengen. Kun jij ons helpen? We horen het graag via info@stichting-leerkracht.nl.
Ben jij of is jouw organisatie niet tevreden over onze dienstverlening? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. We hanteren een laagdrempelige klachtenregeling met als doel het bevorderen van de kwaliteit van onze organisatie en ons programma.Als je een klacht hebt over één van onze medewerkers of teleurgesteld bent in de kwaliteit van ons programma dan kun je contact opnemen met Jaap Versfelt, directeur van stichting leerKRACHT. Betreft de klacht de directeur zelf, dan kun je contact opnemen met Paul Rutten, de voorzitter van onze Raad van Toezicht. Contact opnemen kan per e-mail (info@stichting-leerkracht.nl), via het contactformulier of schriftelijk: stichting leerKRACHT, Europalaan 400 - 5e etage, 3526 KS Utrecht.Wij zullen de klacht serieus, vlot (binnen 48 uur) en uiteraard vertrouwelijk behandelen. We gaan ver om samen tot een passende oplossing te komen. De tijd om tot een oplossing te komen bedraagt maximaal vier weken, tenzij we daar in overleg andere afspraken over maken. Klachten die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam. Het oordeel van de rechter is voor ons bindend en eventuele consequenties worden snel afgehandeld. Anonieme klachten zullen we niet in behandeling nemen. Wij houden een overzicht bij van alle binnengekomen klachten. De op de klacht betrekking hebbende stukken worden na de behandeling van de klacht gearchiveerd door onze stichting en tenminste twee jaar na afhandeling bewaard.

Ik ben geïnteresseerd in de leerKRACHT-aanpak

Wij vertrouwen in de kracht van leraren. In een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ werken leraren samen aan geweldig onderwijs, ondersteund door een schoolleider met ambitie. Om zo'n cultuur te helpen creëren hebben wij een programma ontwikkeld.

Vier leerKRACHT-instrumenten

De basis van de aanpak wordt gevormd door de vier leerKRACHT-instrumenten: Bordsessie, Gezamenlijk Lesontwerp, Lesbezoek en Feedback en de Stem van de Leerling.Deze leerKRACHT-instrumenten zijn de basis voor een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’. In zo’n cultuur blijf je je als leraar ontwikkelen en je capaciteiten en kennis worden optimaal benut. Met de leerKRACHT-aanpak staat de leerling altijd centraal. Als inspiratiebron voor verbetering en klankbord voor de leraar en schoolleiding.

Elk team is uniek

De leerKRACHT-instrumenten leiden pas tot een succesvolle verbetercultuur als teams vooraf zelf ambities vaststellen, de instrumenten in een frequente en vaste ritmiek inzetten en wanneer het team regelmatig terugkijkt of ze op de de goede weg zijn.Vanaf het eerste moment ligt het eigenaarschap bij het team. Een team stelt eigen doelen, die aansluiten op de ambities van de school. Het programma is praktisch, je gaat gewoon doen!

Meer weten?

Wil je meer weten over leerKRACHT, de aanpak en de instrumenten? Download dan onze brochure.
De vier instrumenten met drie essentiële voorwaaren - stichting leerKRACHT
Als je met de leerKRACHT-aanpak aan de slag gaat ga je in vier stappen naar een cultuur van 'elke dag samen een beetje beter'.

1. Startfase:

In deze periode vorm je een klein team van schoolleiding en leraren die samen de opstart op school voorbereiden. Wij trainen jullie in de aanpak en de school organiseert zelf de opstart voor de rest van het team.

2. Trainingsfase:

Je gaat met je team aan de slag met de vier leerKRACHT-instrumenten. Je voert bordsessies uit, bereidt samen lessen voor, bezoekt elkaars lessen, geeft elkaar feedback en betrekt de leerlingen of studenten. Vanaf het eerste moment ligt de aandacht op het eigenaarschap van het team. Doordat het programma meteen praktisch is boek je al snel eerste successen.  Behalve praktisch aan de slag gaan, krijgt het team een aantal trainingen om 'samenwerkingsvaardigheden' bij te spijkeren. Hoe geef en ontvang je feedback? Hoe stel je goede, meetbare, kort-cyclische doelen? Ook vindt voortdurende terugkoppeling plaats van de kerninstrumenten. Hoe worden de lesbezoeken ervaren? Merken we dat de lessen verbeteren door regelmatig samen lessen voor te bereiden?

3. Verdieping:

Teams die de instrumenten onder de knie krijgen merken al snel dat die elkaar versterken. Doelen die je als team hebt gesteld ga je verwerken in de lessen. Een les die je samen hebt ontworpen volg je op met een lesbezoek. Ook gaan leraren de leerling betrekken in het verbeterproces, bijvoorbeeld door het vragen van feedback of door de bordsessies in de klas uit te voeren. Op die manier maken de instrumenten het mogelijk steeds verdere verdieping in je onderwijs te brengen, de betrokkenheid van leerlingen stijgt en lessen worden nog beter.

4. Continu verbeteren:

De manier van werken is normaal geworden. Het vraagt tijd en geduld om de cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ helemaal onderdeel van de school te maken, op een manier die bij jullie als team past. Voor de ene school is dit al na 6 maanden voor de andere pas na 2 jaar. De weg naar nog beter onderwijs is niet altijd makkelijk, maar door het samen met je collega’s te doen en door het op júllie manier te doen, levert het ook veel energie, plezier en gelukkige leerlingen en leraren op.

Meer weten?

Wil je meer weten over leerKRACHT, de aanpak en de instrumenten? Download dan onze brochure.
Zowel via metingen als via de verhalen van leraren en schoolleiding zien we dat de nieuwe manier van werken al binnen een jaar zijn weerslag heeft op de cultuur op school. De sfeer op school is prettiger, er bestaat meer veiligheid om je lerend op te kunnen stellen, en er wordt vaker geïnnoveerd en om hulp gevraagd. Bovendien ervaren zowel leraren als schoolleiding dat er meer collectieve verantwoordelijkheid voor het onderwijs op school ontstaat.Dat heeft ook gevolgen voor de kwaliteit van lessen. Door regelmatig bij elkaar te kijken en samen lessen te ontwerpen geven leraren aan dat ze een betere leraar aan het worden zijn. Leerlingen merken dat er meer dialoog op gang komt tussen leraren en leerlingen en ook leerlingen voelen meer eigenaarschap over de vorm van de lessen, daar waar leraren de leerKRACHT-instrumenten ook in de klas gebruiken.Kijk en luister ook naar de ervaringen van docenten, schoolleiders en studenten zelf.
Ja, deelname aan leerKRACHT is erkend voor leraren en schoolleiders in het primair onderwijs en voor leraren in het voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs.

Registerleraar.nl

Na het eerste leerKRACHT-jaar kunnen deelnemende leraren die zich geregistreerd hebben in het lerarenregister 40 registeruren bijschrijven voor hun herregistratie. Hiervoor krijgen ze aan het eind van het schooljaar een bewijs van deelname waarmee ze de uren kunnen claimen. Zie ook Registerleraar.nl

Schoolleidersregister PO

Vanaf schooljaar 2015-2016 kunnen schoolleiders in het basisonderwijs het leerKRACHT-traject gebruiken voor hun herregistratie. Het leerKRACHT-traject is op 2 professionaliseringsthema’s gecertificeerd: 1: LeerKRACHT jaar-1 is in het register opgenomen onder het thema ‘Persoonlijk Leiderschap’. Bekijk de folder hier: Persoonlijk leiderschap 2: LeerKRACHT jaar-1+2 is in het register opgenomen onder het thema ‘Leidinggeven aan verandering’. Bekijk de folder hier: Leidinggeven aan veranderingSchoolleiders die het leerKRACHT-schoolleidingprogramma volgen en voldoen aan de voorwaarden die voor de certificering zijn gesteld, kunnen hiermee de aangegeven thema’s afronden voor hun herregistratie. Wij zullen na afronding van het jaar en na toetsing van de eisen, het certificaat uitreiken aan schoolleiders die aan het begin van het schooljaar hebben aangegeven hiervoor in aanmerking te willen komen. Zie ook de website van het Schoolleidersregister PO.srpo_vignet_kleur_herregistratieRegisterleraar
LeerKRACHT is een programma dat is bedoeld om elke school een stap vooruit te laten maken. Onze aandacht ligt daarbij op het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het mbo en lerarenopleidingen en pabo’s. Op dit moment doen scholen van al deze niveaus mee.Wij werken op schoolniveau, want een cultuurverandering moet plaatsvinden met de betrokkenheid van de hele school. We vinden het belangrijk dat een school de beslissing om mee te doen heel bewust maakt, met leraren en de schoolleiding samen. Wil je weten of jouw school baat heeft bij leerKRACHT en in aanmerking komt voor deelname? Stuur dan een e-mail naar info@stichting-leerkracht.nl of kom naar één van onze informatiebijeenkomsten.
Overweeg je om met leerKRACHT te beginnen, kom dan eens naar een informatiebijeenkomst. De bijeenkomsten vinden plaats op scholen die al meedoen zodat je kunt horen en ervaren hoe leerKRACHT in de praktijk werkt.Veel scholen die aan leerKRACHT deelnemen openen graag hun deuren. Zij delen met plezier hun ervaringen met de leerKRACHT-methode. Zoek in dit kaartje met leerKRACHT-scholen naar een school bij jou in de buurt en vraag of je een keertje langs mag komen.
Als je (met je school of team) overweegt om komend schooljaar met leerKRACHT te starten dan adviseren we je om dit bij ons kenbaar te maken via het contactformulier of een van onze informatiebijeenkomsten te bezoeken. De bijeenkomsten vinden plaats op scholen die al meedoen zodat je kunt horen en ervaren hoe leerKRACHT in de praktijk werkt. De bijeenkomsten worden ingericht naar behoefte van de aanwezigen.

We vragen elke deelnemende school een bijdrage in de onkosten van onze stichting. We houden de kosten zo laag mogelijk door de inzet van vrijwilligers, giften van goededoelenfondsen en pro bono inzet vanuit het bedrijfsleven. Voor scholen die starten in schooljaar 2019-2020 zijn de bijdragen als volgt:

PO: € 9.000,- per school voor het eerste jaar. Aan het einde van het eerste jaar bepalen scholen in overleg met stichting leerKRACHT het vervolgtraject. De maximale vergoeding is € 4.000,- voor het tweede jaar.

Voor het dekken van de kosten, kunt u gebruik maken van de extra middelen voor het verlagen van de werkdruk, zoals bedoeld in deze brief van de minster van OCW. Voor de inzet van de middelen uit het werkdrukakkoord beveelt het PO Front stichting leerKRACHT aan.

VO:€ 20.000,- per school (locatie) voor het eerste jaar en € 10.000,- voor het tweede jaar.

MBO/HBO:€ 12.000,- per chool voor het eerste jaar en € 4.000,- voor het tweede jaar.

NB: Kleine PO- en VO-scholen kunnen eventueel afspraken maken over een aangepast tarief. Neem hiervoor contact met ons op.
Wij vinden privacy erg belangrijk. We bewaren en gebruiken persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor het oorspronkelijke doel waarvoor we ze hebben verzameld, of voor de duur zoals deze bij wet bepaald is. Wij respecteren hierbij altijd jouw rechten. Meer hierover lees je in onze privacyverklaring

Heb je niet kunnen vinden wat je zocht, neem dan contact met ons op.


slide

Schrijf je in voor onze Nieuwsbrief

ontvang je nieuws en tips rechtstreeks in je inbox

close


Nieuws en tips rechtstreeks in je inbox?

Meld je aan voor onze Nieuwsbrief