Ik ben geïnteresseerd in de leerKRACHT-aanpak

Wat is de werkwijze van leerKRACHT?

Wij vertrouwen in de kracht van leraren. In een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ werken leraren samen aan geweldig onderwijs, ondersteund door een schoolleider met ambitie. Om zo’n cultuur te helpen creëren hebben wij een programma ontwikkeld.

Vier leerKRACHT-instrumenten

De basis van de aanpak wordt gevormd door de vier leerKRACHT-instrumenten: Bordsessie, Gezamenlijk Lesontwerp, Lesbezoek en Feedback en de Stem van de Leerling.

Deze leerKRACHT-instrumenten zijn de basis voor een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’. In zo’n cultuur blijf je je als leraar ontwikkelen en je capaciteiten en kennis worden optimaal benut. Met de leerKRACHT-aanpak staat de leerling altijd centraal. Als inspiratiebron voor verbetering en klankbord voor de leraar en schoolleiding.

Elk team is uniek

De leerKRACHT-instrumenten leiden pas tot een succesvolle verbetercultuur als teams vooraf zelf ambities vaststellen, de instrumenten in een frequente en vaste ritmiek inzetten en wanneer het team regelmatig terugkijkt of ze op de de goede weg zijn.

Vanaf het eerste moment ligt het eigenaarschap bij het team. Een team stelt eigen doelen, die aansluiten op de ambities van de school. Het programma is praktisch, je gaat gewoon doen!


De vier instrumenten met drie essentiële voorwaaren - stichting leerKRACHT
 

Hoe ziet het leerKRACHT-programma eruit?

Als je met de leerKRACHT-aanpak aan de slag gaat ga je in vier stappen naar een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’.

1. Startfase:

In deze fase vorm je een klein team van schoolleiding en leraren die samen de opstart op school voorbereiden. Wij trainen jullie in de aanpak en de school organiseert zelf de opstart voor de rest van het team.

2. Trainingsfase:

In deze fase ga je met je team aan de slag met de vier leerKRACHT-instrumenten. Je voert bordsessies uit, bereidt samen lessen voor, bezoekt elkaars lessen, geeft elkaar feedback en betrekt de leerlingen of studenten. Vanaf het eerste moment ligt de aandacht op het eigenaarschap van het team. Doordat het programma meteen praktisch is boek je al snel eerste successen.  Behalve praktisch aan de slag gaan, krijgt het team een aantal trainingen om ‘samenwerkingsvaardigheden’ bij te spijkeren. Hoe geef en ontvang je feedback? Hoe stel je goede, meetbare, kort-cyclische doelen? Ook vindt voortdurende terugkoppeling plaats van de kerninstrumenten. Hoe worden de lesbezoeken ervaren? Merken we dat de lessen verbeteren door regelmatig samen lessen voor te bereiden?

3. Verdieping:

Teams die de instrumenten onder de knie krijgen merken al snel dat die elkaar versterken. Doelen die je als team hebt gesteld ga je verwerken in de lessen. Een les die je samen hebt ontworpen volg je op met een lesbezoek. Ook gaan leraren de leerling betrekken in het verbeterproces, bijvoorbeeld door het vragen van feedback of door de bordsessies in de klas uit te voeren. Op die manier maken de instrumenten het mogelijk steeds verdere verdieping in je onderwijs te brengen, de betrokkenheid van leerlingen stijgt en lessen worden nog beter.

4. Continu verbeteren:

In deze fase is deze manier van werken normaal geworden. Het vraagt tijd en geduld om  om de cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ helemaal onderdeel van de school te maken, op een manier die bij jullie als team past. Voor de ene school is dit al na 6 maanden voor de andere pas na 2 jaar. De weg naar nog beter onderwijs is niet altijd makkelijk, maar door het samen met je collega’s te doen en door het op júllie manier te doen, levert het ook veel energie, plezier en gelukkige leerlingen en leraren op.

Wat is de leerKRACHT-aanpak niet?

We zijn geen project:
leerKRACHT is niet iets wat je een tijdje doet, het wordt een manier van werken.

 

We zijn geen training:
leerKRACHT is een traject dat leidt tot een manier van werken. Trainingen zijn daar een klein onderdeel van. De kern van leerKRACHT is doen en verbeteren.

 

We zijn geen extra:
leerKRACHT is niet een extra doel. Het is een manier van werken waarmee je als team je doelen realiseert. Dat doe je samen met je school en het scheelt zelfs werk.

Wat zijn de ervaringen van deelnemende scholen?

Zowel via metingen als via de verhalen van leraren en schoolleiding zien we dat de nieuwe manier van werken al binnen een jaar zijn weerslag heeft op de cultuur op school. De sfeer op school is prettiger, er bestaat meer veiligheid om je lerend op te kunnen stellen, en er wordt vaker geïnnoveerd en om hulp gevraagd. Bovendien ervaren zowel leraren als schoolleiding dat er meer collectieve verantwoordelijkheid voor het onderwijs op school ontstaat.

 

Dat heeft ook gevolgen voor de kwaliteit van lessen. Door regelmatig bij elkaar te kijken en samen lessen te ontwerpen geven leraren aan dat ze een betere leraar aan het worden zijn. Leerlingen merken dat er meer dialoog op gang komt tussen leraren en leerlingen en ook leerlingen voelen meer eigenaarschap over de vorm van de lessen, daar waar leraren de leerKRACHT-instrumenten ook in de klas gebruiken.

 

Is deelname aan leerKRACHT geaccrediteerd?

Ja, deelname aan leerKRACHT is erkend voor leraren en schoolleiders in het primair onderwijs en voor leraren in het voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs.

Registerleraar.nl

Na het eerste leerKRACHT-jaar kunnen deelnemende leraren die zich geregistreerd hebben in het lerarenregister 40 registeruren bijschrijven voor hun herregistratie. Hiervoor krijgen ze aan het eind van het schooljaar een bewijs van deelname waarmee ze de uren kunnen claimen. Zie ook Registerleraar.nl

Schoolleidersregister PO

Vanaf schooljaar 2015-2016 kunnen schoolleiders in het basisonderwijs het leerKRACHT-traject gebruiken voor hun herregistratie. Het leerKRACHT-traject is op 2 professionaliseringsthema’s gecertificeerd:
1: LeerKRACHT jaar-1 is in het register opgenomen onder het thema ‘Persoonlijk Leiderschap’. Bekijk de folder hier: Persoonlijk leiderschap
2: LeerKRACHT jaar-1+2 is in het register opgenomen onder het thema ‘Leidinggeven aan verandering’. Bekijk de folder hier: Leidinggeven aan verandering

 

Schoolleiders die het leerKRACHT-schoolleidingprogramma volgen en voldoen aan de voorwaarden die voor de certificering zijn gesteld, kunnen hiermee de aangegeven thema’s afronden voor hun herregistratie. Wij zullen na afronding van het jaar en na toetsing van de eisen, het certificaat uitreiken aan schoolleiders die aan het begin van het schooljaar hebben aangegeven hiervoor in aanmerking te willen komen. Zie ook de website van het Schoolleidersregister PO.

srpo_vignet_kleur_herregistratieRegisterleraar

 

 

Waar moeten we rekening mee houden als we gaan deelnemen aan leerKRACHT?

Tijdsinvestering:

Verbeteren kost tijd. De schoolleiding is daarom bereid om tijd te creëren voor het team (circa 2 uur per week) en maakt zelf tijd om het goede voorbeeld te geven. De tijd voor leraren wordt vastgelegd in het rooster, zodat ze bij elkaar kunnen komen voor de bordsessies, gezamenlijk lesontwerp en samen problemen oplossen.

Van de 2 uur per week die leraren besteden aan leerKRACHT verwachten wij dat de helft komt uit de bestaande formatie. Dit kan bijvoorbeeld door inzet van leerKRACHT voor doelen die het team toch al nastreeft. Door minder te vergaderen, het samen voorbereiden van lessen (die de docent anders alleen voorbereidt) en andere manieren van tijd besparen. Wij verwachten van de school dat zij het deelnemende team de andere helft (1 uur) faciliteert.

Capaciteit op school:

leerKRACHT gaat voor duurzame verandering. Om dat te bereiken bouwen we zoveel mogelijk kennis en vaardigheden op binnen het team. Om die reden heb je capaciteit nodig in de vorm van een schoolcoach en een of meerdere ‘aanjagers’. Concreet betekent dit 0,2 tot 0,6 fte formatie afhankelijk van de grootte van de school.

Wat zijn de kosten voor mijn school?

Wij vragen elke deelnemende school een bijdrage in de onkosten van onze stichting. Door de inzet van vrijwilligers, giften van goede doelen fondsen, pro bono inzet vanuit het bedrijfsleven en financiële bijdragen van overheden houden wij de kosten voor deelname aan het leerKRACHT-programma zo laag mogelijk.

VO/MBO/Pabo’s en lerarenopleidingen:

Voor scholen die starten in schooljaar 2017-2018 is de onkostenbijdrage voor het tweejarige programma € 750.- per docent (inclusief schoolleiding en eventuele onderwijsassistenten). Hierbij geldt een minimum van 12 docenten en een maximum van 75. Grotere scholen kunnen uiteraard wel meedoen maar betalen voor niet meer dan 75 personen. Omdat onze inzet in het eerste jaar het meest intensief is brengen wij het eerste jaar € 475,- per docent in rekening, het tweede jaar € 275,- per leraar. We gaan hierbij uit van locaties (VO) of teams (HBO, MBO).

PO:

De onkostenbijdrage voor het eerste jaar bedraagt € 475,- per leraar. Aan het einde van het eerste jaar bepalen scholen in overleg met stichting leerKRACHT het vervolgtraject, tegen een nader te bepalen onkostenvergoeding met een maximum van € 275,- per leraar.

Subsidie:

Lokale en landelijke subsidiemogelijkheden voor zover bij ons bekend publiceren wij hier.

Kunnen wij deelnemen aan het programma?

LeerKRACHT is een programma dat is bedoeld om elke school een stap vooruit te laten maken. Onze aandacht ligt daarbij op het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het mbo en lerarenopleidingen en pabo’s. Op dit moment doen scholen van al deze niveaus mee.

 

Wij werken op schoolniveau, want een cultuurverandering moet plaatsvinden met de betrokkenheid van de hele school. We vinden het belangrijk dat een school de beslissing om mee te doen heel bewust maakt, met leraren en de schoolleiding samen. Wil je weten of jouw school baat heeft bij leerKRACHT en in aanmerking komt voor deelname? Stuur dan een e-mail naar info@stichting-leerkracht.nl of kom naar één van onze informatiebijeenkomsten.

Hoe kunnen wij ons aanmelden voor het leerKRACHT-traject?

Voorbereiding

Indien je (met je school of team) overweegt om komend schooljaar (2017-2018) met leerKRACHT te starten dan adviseren we je om dit bij ons kenbaar te maken via het contactformulier of een van onze informatiebijeenkomsten te bezoeken. De bijeenkomsten vinden plaats op scholen die al meedoen zodat je kunt horen en ervaren hoe leerKRACHT in de praktijk werkt. De bijeenkomsten worden ingericht naar behoefte van de aanwezigen. Wil je nu al meer weten? Kijk op de kaart van deelnemende scholen of er een school in jouw buurt meedoet. Zij willen je vast al wat vertellen.

Inschrijven

Starten met leerKRACHT kan aan het begin van elk schooljaar in september. Het is niet mogelijk om in een andere periode te starten. Inschrijving voor deelname in schooljaar 2017-2018 kan via deze link.

Ik neem deel aan leerKRACHT

Hoe log ik in op het leerKRACHT-platform?

Je kunt hier inloggen op het oude platform, klik hier om in te loggen op het nieuwe platform.

Waar vind ik de documenten die worden gebruikt tijdens leerKRACHT-bijeenkomsten?

De documenten die je nodig hebt tijdens bijeenkomsten staan op het leerKRACHT-platform. De schoolcoach kan deze documenten van het platform halen en naar jou toesturen.

Waar vind ik alle data van de bijeenkomsten van mijn school?

LeerKRACHT-bijeenkomsten vinden voor verschillende scholen plaats op verschillende data. Je kunt bij jouw schoolcoach of Expertcoach terecht voor een overzicht van de data voor jouw school. Als ze deze niet hebben kunnen ze de data opzoeken in de Clusteragenda op het leerKRACHT-platform.

Over stichting leerKRACHT

Hoe is stichting leerKRACHT georganiseerd?

Stichting leerKRACHT is een organisatie van enthousiaste experts uit het onderwijs en bedrijfsleven die scholen helpt in het ontwikkelen van een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’. In 2012 is leerKRACHT als pro bono initiatief gestart vanuit McKinsey & Company met 16 pilotscholen.

Inmiddels zijn we een zelfstandige stichting met bijna 500 deelnemende scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Een deel van het leerKRACHT-team wordt ter beschikking gesteld door partners in het bedrijfsleven en de Onderwijsvakbonden. Lees hier meer over onze organisatie.

Hoe wordt stichting leerKRACHT gefinancierd?

Stichting leerKRACHT is een goede doelenstichting zonder winstoogmerk met de ANBI-status. Wij worden gesteund door goede doelenfondsen, bedrijven en onderwijsorganisaties. Scholen betalen een bijdrage per leraar. De bijdragen van de scholen dekken de kosten voor de bijeenkomsten en gedeeltelijk voor de Expertcoaches en het Centraal team.

 

Onze directie, medewerkers en zzp’ers betalen we een lerarensalaris. De algemene kosten houden we zo laag mogelijk door alleen de hoognodige middelen aan te schaffen en doordat we met een klein en flexibel team werken. Ons kantoor is op een industrieterrein. Onze fondsenwerving wordt door een vrijwilliger uitgevoerd. Meer informatie hierover is te vinden in onze jaarrekeningen.

Hoe kan ik stichting leerKRACHT helpen?

Wij zijn als goede doelen organisatie mede afhankelijk van de vrijwillige inzet van bedrijven en mensen. Op dit moment zijn wij op zoek naar bedrijven die LEAN werken en waar wij met onze deelnemers een bezoek aan kunnen brengen.
Kun jij ons helpen? We horen het graag via info@stichting-leerkracht.nl.

Waar kan ik terecht met mijn klacht?

Ben jij of is jouw organisatie niet tevreden over onze dienstverlening? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. We hanteren een laagdrempelige klachtenregeling met als doel het bevorderen van de kwaliteit van onze organisatie en ons programma.

 

Als je een klacht hebt over één van onze medewerkers of teleurgesteld bent in de kwaliteit van ons programma dan kun je contact opnemen met Jaap Versfelt, directeur van stichting leerKRACHT. Betreft de klacht de directeur zelf, dan kun je contact opnemen met Paul Rutten, de voorzitter van onze Raad van Toezicht. Contact opnemen kan per e-mail (info@stichting-leerkracht.nl), via het contactformulier of schriftelijk: stichting leerKRACHT, Atoomweg 99, 3542 AA Utrecht.
Wij zullen de klacht serieus, vlot (binnen 48 uur) en uiteraard vertrouwelijk behandelen. We gaan ver om samen tot een passende oplossing te komen. De tijd om tot een oplossing te komen bedraagt maximaal vier weken, tenzij we daar in overleg andere afspraken over maken. Klachten die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam. Anonieme klachten zullen we niet in behandeling nemen.
Wij houden een overzicht bij van alle binnengekomen klachten. De op de klacht betrekking hebbende stukken worden na de behandeling van de klacht gearchiveerd door onze stichting en tenminste één jaar na afhandeling bewaard.