(Her)registratie Schoolleidersregister PO

De rol van de schoolleider in het leerKRACHT-programma is essentieel en veelomvattend. In het programma Leiding geven aan continu verbeteren – leerKRACHT jaar-1 leren schoolleiders wat er van ze gevraagd wordt om deze manier van leiding geven, duurzaam vorm te geven binnen de eigen school. De focus ligt daarbij op leren in de praktijk.  

schoolleidersregister po

In het leerKRACHT-jaar 1 programma en het leerKRACHT Schoolleidersprogramma leren schoolleiders welke vaardigheden dit van ze vraagt en hoe ze deze kunnen toepassen in de praktijk. 

Beide leergangen zijn gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie.

Hoe is leerKRACHT jaar-1 gecertificeerd?

Leiding geven aan continu verbeteren – leerKRACHT jaar-1 is gecertificeerd door door het SRPO voor een herregistratiewaarde van 70 punten en kan gebruikt worden voor de volgende professionaliseringsthema’s;  

 • Persoonlijk leiderschap
 • Onderwijsinrichting en schoolorganisatie
 • Kwaliteitsmanagement
 • Aandacht voor professionele ontwikkeling voor leerkrachten
 • Leidinggeven aan leren
 • Verandermanagement

Leerdoelen

Door deelname werkt de (adjunct-)schoolleider aan de volgende doelen:

 • Analyseren wat de huidige cultuur (op basis van de cultuursurvey) op de school is en kunnen verwoorden waar de school en de cultuur binnen school zich de komende jaren naartoe
 • Draagvlak creëren voor en samenstellen van een gezamenlijke visie op het onderwijs binnen school
 • Inzicht hebben in eigen functioneren; sterke punten en verbeterpunten kunnen definiëren in relatie tot de omgeving en persoonlijke ontwikkeldoelen kunnen formuleren.
 • Ontwikkelen van nieuwe organisatiestructuren op basis van het werken in teams, waarbij uitgegaan wordt van kwaliteit en diversiteit van de verschillende betrokkenen.
 • Verbinding leggen tussen het eigen leren en het leren van het team
 • Inzicht in en kunnen toepassen van de verschillende fases van situationeel leiderschap
 • Het kunnen inzetten van verschillende tools om samenwerking, leren en onderzoeken binnen het team te verbeteren; zoals het verandermodel, de verandercurve
 • Rolmodel zijn in het geven en ontvangen van feedback
 • Begrijpen hoe de rol van de schoolleider impact heeft op het verbeteren van de leraren en daarmee de resultaten van de leerlingen
 • Beeld hebben en plannen van het vervolg van de ontwikkeling van de verbetercultuur en de eigen rol
 • Leren, faciliteren en aanscherpen van (diverse) vormen van Retrospective en toepassing van het Verandermodel, waarbij de opbrengst wordt gebruikt om aanpassingen te maken Reflecteert met expertcoach over de opbrengst en bijbehorende acties
 • Stimuleert leraren om tijdens gezamenlijk lesontwerp of tijdens teamsessies aan de slag te gaan met evidence informed werken

Validering en studiebelasting

De schoolleider komt in aanmerking voor registratie van het thema door actieve deelname aan de volgende onderdelen van het leerKRACHT-programma:

 • Deelname aan het leerKRACHT-team tijdens de startfase, Startdag, Aan de slag fase en Uitbouwen
 • Het schrijven en delen van het inspiratieverhaal en hierover in gesprek te gaan gedurende het leerKRACHT-traject
 • Minimaal vier individuele gesprekken met de expertcoach. Tijdens deze gesprekken staat de ontwikkeling van een cultuur van elke dag samen een beetje beter centraal. Bovenstaande leerdoelen zijn onderdeel van deze gesprekken
 • Deelname aan de bootcamp voor het leerKRACHT-team en de drie leerKRACHT- teamfora gedurende het jaar en webinars
 • Deelname aan het bedrijfsbezoek
 • Deelname aan drie van de zes webinars – aangeboden door het schooljaar heen
 • Zelfstandig voorbereiden en uitvoeren van drie werksessies; twee bij het leerKRACHT-team en één MT-sessie
 • 360 graden feedback met minimaal zeven responses; gekoppeld aan ijsbergcoaching
 • Relevante modules gevolgd op de academie en uitgevoerd/toegepast.

De verschillende onderdelen worden gevalideerd door de expertcoaches van stichting leerKRACHT. Na afronding van het eerste leerKRACHT-jaar en na validering door de expertcoach, ontvangt de schoolleider het bijbehorende leerKRACHT-certificaat waarmee de schoolleider het thema voor herregistratie in het register kan opvoeren.

De (studie)belasting voor dit thema bedraagt 115 uur.

Kosten

Stichting leerKRACHT brengt geen extra kosten in rekening en verleent de registratie als een service aan deelnemende schoolleiders.

Inschrijven

Schoolleiders PO die met hun school meedoen aan leerKRACHT kunnen zich aanmelden via de link die Stichting leerKRACHT aan het begin van het schooljaar aan de deelnemende schoolleiders stuurt. Door inschrijving verklaart een schoolleider bekend te zijn met de voorwaarden voor deelname en registratie.

Het Schoolleiders programma

Het Schoolleiders programma is ook gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie. Deze leergang heeft een herregistratiewaarde van 35%, wat gelijk staat aan 35 punten. De leerdoelen van dit programma zijn dekkend voor de inhoud van de professionaliseringsthema’s:

 • Verandermanagement
 • Visiegestuurd onderwijs