po

Regeling Schoolkracht

Werken aan schoolontwikkeling? Maak nu gebruik van de subsidie Schoolkracht tot 30.000 euro!

Dit is geweldig nieuws: het ministerie van OCW heeft zojuist de regeling Schoolkracht gelanceerd om schoolontwikkeling te stimuleren. Daarmee kunnen basisscholen en scholen voor speciaal- of voortgezet onderwijs tot 30.000 euro subsidie ontvangen.
Een unieke kans om het financieel mogelijk te maken om kansenongelijkheid te verkleinen, onderwijskwaliteit te verhogen, het lerarentekort aan te pakken of digitalisering verder te brengen. Wil je deze kans niet laten lopen, dan moet je nu in actie komen. Jullie plan moet namelijk uiterlijk 15 januari 2021 binnen zijn. De LeerKRACHT-aanpak past hier naadloos bij. We leggen je uit waarom dat zo is en hoe we je kunnen helpen bij de subsidieaanvraag.


Met de subsidie Schoolkracht krijgen scholen een impuls om de plannen en ideeën die door gebrek aan geld, tijd of draagvlak blijven liggen, toch uit te voeren. Het ministerie is er namelijk van overtuigd dat schoolontwikkeling de drijvende kracht is achter de kwaliteit van het onderwijs, hierbij gevoed door eerder onderzoek van McKinsey. Uit dat onderzoek blijkt dat scholen met een verbetercultuur meer bereiken met hun leerlingen.

Het ministerie wil met deze regeling stimuleren dat scholen zo’n cultuur creëren en daarmee het onderwijs verder verbeteren. Een schoolleider of leraar uit het primair, voortgezet of speciaal onderwijs kan namens de school een plan indienen via de website van het Ministerie van Onderwijs.

Er kan maximaal €30.000 worden aangevraagd voor een plan voor schoolontwikkeling dat zich richt op één of meer van de volgende thema’s:

  1. verbeteren onderwijskwaliteit
  2. omgaan met leraren- en schoolleiderstekort
  3. kansen(on)gelijkheid
  4. digitalisering

De subsidie Schoolkracht wordt in de tweede helft van november opengesteld, de plannen kunnen worden ingediend tot en met 15 januari 2021. Bij overintekening wordt er geloot. Begin maart heb je dan als school zekerheid of je gebruik kan maken van de regeling voor de periode van maart 2021 tot en met augustus 2022.


Hoe sluit de subsidieregeling aan bij leerKRACHT?

Schoolontwikkeling is in de ogen van het ministerie een combinatie van onderwijsontwikkeling én het versterken van de samenwerking in lerarenteams. Precies dit is wat de leerKRACHT-aanpak bewerkstelligt. Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht bij 231 scholen die met leerKRACHT werken blijkt dat deze scholen met de leerKRACHT-aanpak in één jaar tijd een lerende cultuur creëren.

Binnen de leerKRACHT-aanpak staan vier instrumenten centraal die zorgen voor échte samenwerking tussen leraren om daarmee onderwijskundige doelen te behalen. In een notendop de vier instrumenten: met de wekelijkse bordsessies zorg je ervoor dat je als team focus houdt op wat jullie belangrijk vinden en wat jullie concreet gaan doen, door gezamenlijk lesontwerp vertaal je jullie onderwijskundige doelen naar de lespraktijk, via lesbezoek en feedback zie je hoe dat in de les uitpakt en kun je bijsturen en door de stem van de leerling betrek je de leerling bij de onderwijsverbeteringen en krijg je nieuwe input. Kijk hier voor meer informatie over onze aanpak.


Laten we vervolgens inzoomen op de vier thema’s waarvoor je subsidie kunt aanvragen en hoe dat aansluit.

  1. Met de leerKRACHT-aanpak werk je stap voor stap aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit.
  2. Deze onderwijskwaliteit is een heel bepalende factor om kansenongelijkheid terug te dringen. Want juist kwetsbare leerlingen zijn afhankelijk van de kwaliteit van leraren.
  3. En door de manier van samenwerken als leraren binnen de leerKRACHT-aanpak, verbeter je het werkklimaat en daarmee het werkplezier waardoor het vak van leraar en schoolleider aantrekkelijker wordt. Dat is belangrijk in de strijd om de leraren – en schoolleiderstekorten terug te dringen.
  4. En het laatste thema ‘digitalisering’ is bij leerKRACHT geen doel op zich, maar als deze wordt ingezet om de onderwijskwaliteit te verhogen, kan hieraan heel goed gewerkt worden via de leerKRACHT-instrumenten.

Kortom, de leerKRACHT-aanpak werkt op verschillende manieren aan alle thema’s die relevant zijn voor de subsidieaanvraag. De subsidie kan de kosten dekken van deelname aan het leerKRACHT-programma én een deel van de kosten die je als school zelf hebt om eigen schoolcoaches aan te stellen om het proces te begeleiden.


Regeling SchoolKracht sluit aan op de LeerKRACHT aanpak

Regeling SchoolKracht Hoe de regeling aansluit bij LeerKRACHT
Gericht op schoolontwikkeling (onderwijsverbetering & verbetercultuur) De leerKRACHT-aanpak leidt bewezen tot een verbetercultuur en daarmee tot beter onderwijs ✔
Subsidie voor de hele school (niet voor individuen) LeerKRACHT werkt met het hele team op school ✔
In te zetten voor een breed scala aan doelen: onderwijskwaliteit, lerarentekort, kansenongelijkheid en digitalisering Met leerKRACHT werkt het team aan haar eigen doelen en verbetert de onderwijskwaliteit. Daardoor krijgen leerlingen meer kansen en stijgt het werkplezier van leraren ✔
Maximum subsidie bedrag: €30.000,- Subsidie kan worden ingezet voor vrijmaken tijd van leraren, vrijmaken tijd van interne coaches en bijdrage aan de onkosten van stichting leerKRACHT ✔
Uitvoering van de schoolontwikkeling in de periode maart 2021 tot en met augustus 2022 Deelname aan leerKRACHT vergt voorbereiding voor de zomer om na de zomer te kunnen starten met een programma voor 1 tot 2 schooljaren ✔
Aanvragen subsidie voor 15 januari 2021 Ga snel in gesprek met 1 van onze exportcoaches om keuzes te maken en draagvlak te creëren in het team!

Stel we krijgen de subsidie, hoe ziet het traject leerKRACHT er dan uit?

De regeling loopt van maart 2021 tot en met augustus 2022. Dat is perfect, we gebruiken dan de periode van maart 2021 tot aan de zomervakantie om met het team de voorbereidingen te treffen voor het werken met de leerKRACHT-aanpak in schooljaar 21/22. Dat zijn enerzijds de praktische voorbereidingen zoals het inrichten van de teams, het regelen van eigen schoolcoaches, de benodigde tijd vrijmaken en anderzijds de inhoudelijke voorbereiding: het bepalen van de onderwijsthema’s waar het team volgend schooljaar mee aan de slag wil gaan. Na de zomer gaan we dan echt van start waarbij het team of de subteams met de leerKRACHT-instrumenten gaat of gaan werken aan de benoemde onderwijsthema’s. Hierbij is begeleiding vanuit stichting leerKRACHT in de vorm van een expertcoach, fora met andere scholen, een online academie en verschillende metingen.

Hoe kunnen we jou helpen bij de aanvraag voor de regeling Schoolkracht?

Ga in gesprek met een van onze expertcoaches, dan helpen we je een plan voor je school te maken en draagvlak te creëren binnen het lerarenteam. We kunnen je bovendien helpen een succesvolle aanvraag te schrijven. Let op dat de aanvraag uiterlijk 15 januari moet zijn ontvangen door het ministerie. Er is plaats voor maximaal 200 scholen, dus snelheid is geboden! Neem contact op met onze expertcoaches via onderstaand formulier. Wil je liever direct telefonisch een afspraak maken?

Bel ons