FAQ

Heb je een vraag over de leerKRACHT-aanpak of over onze stichting? Kijk dan bij deze veelgestelde vragen.

Hier beantwoorden we vragen over leerKRACHT in twee categorieën:

1) voor scholen die geïnteresseerd zijn in leerKRACHT
2) voor iedereen die meer wil weten over stichting leerKRACHT.

Ik ben geïnteresseerd in de leerKRACHT-aanpak:

In een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ werken leraren samen aan geweldig onderwijs, meer werkplezier en betrokken leerlingen. Om zo’n cultuur te helpen creëren hebben wij een programma ontwikkeld.

Vier leerKRACHT-instrumenten

Vier leerKRACHT-instrumenten, die elkaar onderling versterken, vormen de basis voor de aanpak: Bordsessie, Gezamenlijk Lesontwerp, Lesbezoek en Feedback en de Stem van de Leerling. Deze leerKRACHT-instrumenten zijn de basis voor een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’. In zo’n cultuur blijf je je als leraar ontwikkelen en je capaciteiten en kennis worden optimaal benut. Met de leerKRACHT-aanpak staat de leerling altijd centraal. Als inspiratiebron voor verbetering en klankbord voor de leraar en schoolleiding.

Elk team is uniek

Elke school en elk team is uniek. De leerKRACHT-instrumenten leiden pas tot een succesvolle verbetercultuur als teams vooraf zelf ambities vaststellen, de instrumenten wekelijks inzetten en wanneer het team regelmatig terugkijkt of ze op de goede weg zijn. Vanaf het eerste moment ligt het eigenaarschap bij het team. Elk team stelt zijn eigen doelen, die aansluiten op de ambities van de school. Het programma is praktisch, je gaat gewoon doen.

Meer weten?

Wil je meer weten over leerKRACHT, de aanpak en de instrumenten? Lees hier meer over de leerKRACHT-aanpak

Als je met de leerKRACHT-aanpak aan de slag gaat ga je in vier stappen naar een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’.

1. Startfase:

In deze periode vorm je een klein team van schoolleiding en leraren die samen de opstart op school voorbereiden. Wij trainen jullie in de aanpak en de school organiseert zelf de opstart voor de rest van het team.

2. Trainingsfase:

Je gaat met je team aan de slag met de vier leerKRACHT-instrumenten. Je voert bordsessies uit, bereidt samen lessen voor, bezoekt elkaars lessen, geeft elkaar feedback en betrekt de leerlingen of studenten. Vanaf het eerste moment ligt de aandacht op het eigenaarschap van het team. Doordat het programma meteen praktisch is boek je al snel eerste successen. Behalve praktisch aan de slag gaan, krijgt het team een aantal trainingen om ‘samenwerkingsvaardigheden’ bij te spijkeren. Hoe geef en ontvang je feedback? Hoe stel je goede, meetbare, kort-cyclische doelen? Ook evalueer je met regelmaat hoe de leerKRACHT-instrumenten werken. Hoe worden de lesbezoeken ervaren? Merken we dat de lessen verbeteren door regelmatig samen lessen voor te bereiden?

3. Verdieping:

Teams die de leerKRACHT-instrumenten onder de knie krijgen merken al snel dat die elkaar versterken. Doelen die je als team hebt gesteld ga je verwerken in de lessen. Een les die je samen hebt ontworpen volg je op met een lesbezoek. Ook gaan leraren de leerling betrekken in het verbeterproces, bijvoorbeeld door het vragen van feedback of door de bordsessies in de klas uit te voeren. Op die manier maken de instrumenten het mogelijk steeds verdere verdieping in je onderwijs te brengen, de betrokkenheid van leerlingen stijgt en lessen worden nog beter.

4. Continu verbeteren:

De manier van werken is normaal geworden. Het vraagt tijd en geduld om de cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ helemaal onderdeel van de school te maken, op een manier die bij jullie als team past. Voor de ene school is dit al na 6 maanden voor de andere pas na 2 jaar. De weg naar nog beter onderwijs is niet altijd makkelijk, maar door het samen met je collega’s te doen en door het op júllie manier te doen, levert het ook veel energie, plezier en gelukkige leerlingen en leraren op.

Meer weten?

Wil je meer weten over leerKRACHT, de aanpak en de instrumenten? Bekijk onze aanpak-pagina

Sinds we in 2012 met 16 scholen zijn begonnen, zorgde het aanstekelijke enthousiasme van onze deelnemers ervoor dat meer dan 1.300 scholen met leerKRACHT meedoen.

Zowel via metingen als via de verhalen van leraren en schoolleiding zien we dat de nieuwe manier van werken al binnen een jaar zijn weerslag heeft op de cultuur op school. De effecten zijn snel voelbaar en binnen afzienbare tijd vier je je eerste successen. De sfeer op school is prettiger, er bestaat meer veiligheid om je lerend op te kunnen stellen er wordt vaker geïnnoveerd en om hulp gevraagd. Bovendien ervaren zowel leraren als schoolleiding dat er meer collectieve verantwoordelijkheid voor het onderwijs op school ontstaat. Dat heeft ook gevolgen voor de kwaliteit van lessen. Door regelmatig bij elkaar te kijken en samen lessen te ontwerpen geven leraren aan dat ze een betere leraar aan het worden zijn.

Leerlingen merken dat er meer dialoog op gang komt tussen leraren en leerlingen en ook leerlingen voelen meer eigenaarschap over de vorm van de lessen, daar waar leraren de leerKRACHT-instrumenten ook in de klas gebruiken.

Kijk en luister ook naar de ervaringen van docenten, schoolleiders en studenten zelf.

Ja, deelname aan leerKRACHT is erkend voor leraren en schoolleiders in het primair onderwijs en voor leraren in het voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs.

Het Lerarenportfolio

Na het eerste leerKRACHT-jaar kunnen deelnemende leraren die zich geregistreerd hebben in het Lerarenportfolio 40 registeruren bijschrijven voor hun herregistratie. Hiervoor krijgen ze aan het eind van het schooljaar een bewijs van deelname waarmee ze de uren kunnen claimen. Zie ook Lerarenportfolio.nl.

Schoolleidersregister PO

Iedere (adjunct)schoolleider PO die deelneemt aan het eerste jaar van het leerKRACHT traject vanaf september 2016 en die geregistreerd is in het schoolleidersregister kan het leerKRACHT-traject gebruiken voor hun herregistratie. Het thema Persoonlijk leiderschap en leerKRACHT is gecertificeerd door het schoolleidersregister PO en kan gebruikt worden om het professionaliseringsthema Persoonlijk Leiderschap (thema 1) te herregistreren. Bekijk de folder hier.

Wij zullen na afronding van het jaar en na toetsing van de voorwaarden die voor de certificering zijn gesteld, het certificaat uitreiken aan schoolleiders die aan het begin van het schooljaar hebben aangegeven hiervoor in aanmerking te willen komen. Zie ook de website van het Schoolleidersregister PO.

LeerKRACHT is een programma dat is bedoeld om elke school een stap vooruit te laten maken. Onze aandacht ligt daarbij op het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het mbo en lerarenopleidingen en pabo’s. Wij werken met de hele school of opleiding, want een cultuurverandering moet plaatsvinden met de betrokkenheid van het hele team. We vinden het belangrijk dat een school de beslissing om mee te doen heel bewust maakt, met leraren en de schoolleiding samen. Het succes van de leerKRACHT aanpak zit niet alleen in de aanpak zelf, maar vooral in de inzet van de deelnemende scholen. Wil je weten of jouw school baat heeft bij leerKRACHT en in aanmerking komt voor deelname?

Stuur dan een e-mail naar info@stichting-leerkracht.nl of kijk naar onze webinars.

Overweeg je om met leerKRACHT te beginnen, kijk dan naar één van onze webinars. Vaak neemt er ook een deelnemende school deel aan het webinar die vertelt over hun ervaringen. Veel scholen die aan leerKRACHT deelnemen delen met plezier hun ervaringen met de leerKRACHT-methode.

Zoek op deze pagina met (de locaties van) de leerKRACHT-scholen naar een school bij jou in de buurt en vraag of je een keertje langs mag komen.

Als je (met je school of team) overweegt om komend schooljaar met leerKRACHT te starten dan adviseren we je om dit bij ons kenbaar te maken via onze contactpagina op deze website

Je krijgt van ons een programma met bewezen impact. De leerKRACHT-werkwijze is gebaseerd op internationaal onderzoek naar onderwijsverbeteringen en de ervaringen van 1.300 deelnemende scholen. Om als school met leerKRACHT aan de slag te gaan ondersteunen we je op vier manieren. Allereerste worden jullie door het jaar heen begeleid door een leerKRACHT-expertcoach. De expertcoach helpt bij de voorbereiding, de introductie in jullie teams en het uitbouwen op school. Ten tweede kom je tijdens het programma een aantal keer met andere leerKRACHT-scholen in jouw regio samen om successen te delen en ervaringen uit te wisselen. Ten derde krijg je toegang tot onze academie, waarin je met onze methodiek aan de slag gaat aan de hand van de verschillende modules, korte instructievideo’s en praktische stappenplannen.

Tenslotte verzorgen we een aantal metingen, waarmee je jullie voortgang als school kunt volgen en waarmee je de aanpak op je eigen school kunt bijstellen voor nog meer succes.

We vragen elke deelnemende school een bijdrage in de onkosten van onze stichting. We houden de kosten zo laag mogelijk door de inzet van vrijwilligers, giften van goededoelenfondsen en pro bono inzet vanuit het bedrijfsleven.

leerKRACHT kent drie tarieven:

PO, VO en MBO/HBO: Op deze pagina staan de huidige tarieven voor het leerKRACHT-programma per schooltype

NB: Kleine PO- en VO-scholen kunnen eventueel afspraken maken over een aangepast tarief. Neem hiervoor contact met ons op.

Wij vinden privacy erg belangrijk. We bewaren en gebruiken persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor het oorspronkelijke doel waarvoor we ze hebben verzameld, of voor de duur zoals deze bij wet bepaald is. Wij respecteren hierbij altijd jouw rechten. Meer hierover lees je in onze privacyverklaring.

Over Stichting leerKRACHT

Stichting leerKRACHT is een organisatie van enthousiaste experts uit het onderwijs en bedrijfsleven die scholen helpt in het ontwikkelen van een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’.

In 2012 is leerKRACHT als pro bono initiatief gestart vanuit McKinsey & Company met 16 pilotscholen. Inmiddels zijn we een zelfstandige stichting met meer dan 1.300 deelnemende scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, lerarenopleidingen en pabo’s. Lees hier meer over onze organisatie.

Stichting leerKRACHT is een goede doelenstichting zonder winstoogmerk met de ANBI-status. Scholen betalen voor deelname aan het leerKRACHT-programma een onkostenbijdrage. Deze bijdragen dekt de kosten van de begeleiding van de school door Stichting leerKRACHT. De kosten van het verder ontwikkelen van onze aanpak en de kosten van de verspreiding van het leerKRACHT-gedachtengoed betalen we uit giften van goede doelenfondsen. Onze directie, medewerkers en zzp’ers betalen we een lerarensalaris. De algemene kosten houden we zo laag mogelijk door alleen de hoognodige middelen aan te schaffen en doordat we met een klein en flexibel team werken. Ons kantoor is op een industrieterrein. Meer informatie hierover is te vinden in onze jaarrekeningen.

Wij zijn als goededoelen organisatie mede afhankelijk van de vrijwillige inzet van bedrijven, mensen en (financiële) partners. Op dit moment zijn we op zoek naar bedrijven die met met LEAN of Agile-Scrum werken en waar wij met onze deelnemers een bezoek aan kunnen brengen.

Kun jij ons helpen? We horen het graag via info@stichting-leerkracht.nl.

Daarnaast zijn we op zoek naar financiële partners. Met uw donatie maakt u een initiatief mogelijk dat op grote schaal, met bewezen impact kansenongelijkheid aanpakt. Dit is een kans om miljoenen kinderen en onze hele maatschappij te helpen. Hoe kunt u partner worden? Heeft u een stichting, of wilt u als vermogend particulier een donatie doen? Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden. U kunt dit contactformulier invullen, zodat wij contact met u op kunnen nemen.

Ben jij of is jouw organisatie niet tevreden over onze dienstverlening? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. We hanteren een laagdrempelige klachtenregeling met als doel het bevorderen van de kwaliteit van onze organisatie en ons programma. Als je een klacht hebt over één van onze medewerkers of teleurgesteld bent in de kwaliteit van ons programma dan kun je contact opnemen met Jelle Verwer, directeur van stichting leerKRACHT.

Betreft de klacht de directeur zelf, dan kun je contact opnemen met Paul Rutten, de voorzitter van onze Raad van Toezicht. Contact opnemen kan per e-mail (info@stichting-leerkracht.nl), via het contactformulier of schriftelijk: stichting leerKRACHT, Europalaan 400 – 5e etage, 3526 KS Utrecht.

Wij zullen de klacht serieus, vlot (binnen 48 uur) en uiteraard vertrouwelijk behandelen. We gaan ver om samen tot een passende oplossing te komen. De tijd om tot een oplossing te komen bedraagt maximaal vier weken, tenzij we daar in overleg andere afspraken over maken. Klachten die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam. Het oordeel van de rechter is voor ons bindend en eventuele consequenties worden snel afgehandeld. Anonieme klachten zullen we niet in behandeling nemen. Wij houden een overzicht bij van alle binnengekomen klachten. De op de klacht betrekking hebbende stukken worden na de behandeling van de klacht gearchiveerd door onze stichting en tenminste twee jaar na afhandeling bewaard.