‘Haal je beste binnenste buiten’

Hoe geven de docententeams van Zone.college succesvol handen en voeten aan dit schoolmotto?

 ‘Haal je beste binnenste buiten is onze lijfspreuk’ vertelt verandercoach Erica Eijkenaar van Zone.college in Oost-Nederland. Dat geldt niet alleen voor de studenten, maar ook voor onze teams. Iedere dag opnieuw willen wij als docententeams ontdekken hoe de studenten hun kwaliteiten steeds beter kunnen inzetten voor duurzame vooruitgang van de wereld. Erica vertelt geanimeerd over de manier waarop Zone.college hier werk van maakt.

Wat is Zone.college voor een school?

In de regio’s Achterhoek, Salland en Twente liggen – verspreid over de steden Zwolle, Doetinchem, Almelo, Hardenberg en Deventer – de MBO opleidingen van Zone.college. Volgens de website bieden ze Groots groen onderwijs waarin de zorg voor al wat leeft (natuur, klimaat, dieren en groen) een belangrijke plaats inneemt. Zone staat letterlijk voor gebied, bodem, specialisme, regio en landschap. Deze woorden passen volgens Erica heel goed bij het groene DNA van de onderwijsinstellingen. Zone.college staat volgens haar ook voor een plek waar je groeit en waar je je thuis voelt. Erica vervolgt haar verhaal: “Met eigenzinnig, praktijk-rijk onderwijs en persoonlijke aandacht willen we onze MBO studenten een thuisgevoel geven om vanuit daar tot ontwikkeling te komen en het beste van zichzelf te geven”. Onze docententeams spelen daarbij een cruciale rol. Zonder onze docenten geen Groots groen onderwijs.

Hoe is het werken binnen docententeams bij jullie georganiseerd?

“Bij Zone.college hebben wij rond de 35 onderwijsteams”, vertelt Erica. Dit zijn kleine clubjes van 3 tot 8 docenten die samen verantwoordelijk zijn voor de onderwijskwaliteit en – ontwikkeling voor de MBO studenten met wie ze werken. Ieder team treft elkaar wekelijks kort, waarin ze onderwijssuccessen delen en acties voor onderwijsverbetering afstemmen en checken. De manier waarop ze dit doen verschilt per team. Teamcoach van opleiding Voeding & Technologie Daphne Holsappel beschrijft dat haar team bestaat uit 8 docenten die op verschillende locaties werken. “Reizen zou te veel van onze kostbare tijd vragen, daarom zien we elkaar wekelijks 45 minuten online”. Ze vertelt hoe zij hun samenwerkingstijd inrichten: Iedere week begeleidt een andere collega 15 minuten een bordsessie waarin we successen delen en onze acties bespreken. Daarna begeleid ik zelf 30 minuten een werksessie waarin we onder andere samen lessen ontwerpen of besluiten nemen over de manier waarop we ons praktijkonderwijs willen vormgeven. Ieder teamlid kan vooraf bespreek- en samenwerkingspunten inbrengen. “Bij ons werkt dit anders” vertelt teamlid van opleiding Wildlife Marjan Kollen. Mijn team van 7 collega’s ziet elkaar wekelijks fysiek 75 minuten. Ook bij ons rouleren we de begeleidersrol van de bordsessie, maar we hebben niet wekelijks een werksessie. We hebben soms namelijk langer de tijd nodig om punten met elkaar te bespreken. Ter plekke maken we dan wel afspraken over wie wat na afloop uitwerkt.

Wat was voor jullie de directe aanleiding om aan de slag te gaan met deze manier van versterken van de docententeams?

De resultaten van een tevredenheidsenquête onder docenten en studenten – die wij vijf jaar geleden na een fusie hielden – waren helder. Studenten wilden meer betrokkenheid en docenten minder werkdruk. Wellicht een open deur vertelt Erica, maar dit was dé aanleiding om te starten met een team gecentreerde arbeidsorganisatie (TAO) en de methodiek van stichting leerKRACHT. Minder management en meer zeggenschap voor de docenten en studenten was het doel.

Afbeelding 1: De teamgecentreerde arbeidsorganisatie bij Zone.college

de teamgecentreerde arbeidsorganisatie bij Zone.college

Mooi streven in theorie, een behoorlijke uitdaging in de praktijk. Hoe richt je zo’n klein docententeam in, met welke kaders en bevoegdheden en wat is dan nog de rol van het (uitgedunde) leidinggevend kader? Allemaal vragen waar we in de praktijk mee te maken kregen. We gingen als het ware de winkel verbouwen, terwijl de voordeur gewoon openbleef. De studenten kwamen iedere dag naar school en volgden hun lessen, terwijl wij als docenten een totale omslag maakten in denken en doen. Dat ging niet zonder slag of stoot en toch kan ik – vijf jaar later – met trots zeggen dat we op de goede weg zijn. We hebben 35 gemotiveerde onderwijsteams die iedere dag opnieuw het ‘beste van zichzelf binnenste buiten keren’ om samen met studenten en de praktijk het onderwijs vorm te geven.

Waarom zijn krachtige docententeams niet alleen belangrijk voor Zone.college, maar voor het hele Nederlandse onderwijs? 

Wat onderscheidt scholen die meer bereiken met hun studenten dan de andere scholen? Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) deed hier onderzoek naar onder VO en MBO scholen. De conclusie was als volgt: deze scholen zorgen voor krachtige docententeams die samen werken aan onderwijsverbetering.

 Wat is er nodig om tot succesvolle docententeams te komen? [1]

In zijn boek ‘Team op vleugels’ beschrijft Martijn Vroemen de 6 succesfactoren voor succesvol teamwerk en visualiseert dit in het ‘teamwiel’.

[1] https://www.teamchange.nl/teamwiel-succesfactoren-voor-teamwerk/

Afbeelding 2: Model van Vroemen

Model van Vroemen succesvol team
  1. Heldere doelen met als impact: uitdaging

Een duidelijk omschreven doelstelling geeft een team richting en focus. Allereerst is het belangrijk dat het doel bij elk teamlid in het hoofd zit. Oftewel, iedereen kan het doel omschrijven. Het liefste in concrete, meetbare, specifieke termen en zinvol voor de praktijk. Werkbare doelen zitten ten tweede ook in het hart. Ze worden door iedereen gedragen. Alle teamleden voelen de urgentie van het doel. Ten slotte is het van wezenlijk belang dat iedereen in het team het doel kan vertalen naar wat hij of zij in de praktijk kan doen om het doel te behalen. Met heldere doelen creëert een team voor zichzelf uitdagingen; een stip op de horizon om naartoe te werken.

  1. Gedeelde verantwoordelijkheid met als impact: verbinding

In succesvolle teams voelt men eigenaarschap. Iedereen heeft invloed in het team, zowel op het eindresultaat als op de besluitvorming en de werkwijze. Zelf meebeslissen, gehoord worden, invloed kunnen uitoefenen; dat is wat mensen verbindt aan elkaar.

De kunst is om daarin niet door te slaan. Teams zijn niet succesvol als meepraten tot gevolg heeft dat er uiteindelijk niets tot stand komt.

  1. Open communicatie met als impact: helderheid

Communicatie is de smeerolie in een team. Zonder uitwisseling van informatie tussen teamleden is er geen mogelijkheid voor samenwerking. Maar communicatie is meer dan alleen het overdragen van benodigde informatie. Het gaat ook over het kneden van relaties en het bouwen aan een netwerk. Leren om goed en gericht te vergaderen en om eerlijke feedback te geven aan elkaar zonder dat het te veel pijn doet, dat werkt voor open communicatie en creëert helderheid.

  1. Respect voor elkaars verschillen met als impact: vertrouwen

In succesvolle teams creëren teamleden een sfeer waarin onderlinge verschillen zoveel mogelijk worden benut. Hiervoor hebben ze inzicht nodig in elkaars talenten en beperkingen, en deze ook te respecteren en waarderen. Wanneer leden gebruik maken van de verschillende eigenschappen, vaardigheden en deskundigheden, mag je zijn wie je bent en dat geeft een gevoel van onderling vertrouwen.

  1. Flexibel aanpassen met als impact: ontwikkeling

Zowel in een team als in de omgeving vinden regelmatig wijzigingen plaats. Teamleden worden vervangen, er ontstaan nieuwe ideeën of kaders van buitenaf. Op zo’n moment wordt een cruciale eigenschap van het team op de proef gesteld: flexibiliteit. Succesvolle teams past zich voortdurend aan de omstandigheden aan. Een van de belangrijkste opbrengsten van deze flexibiliteit is ontwikkeling. Het bevordert dat je continu blijft leren en iedere dag een beetje beter wordt.

  1. Initiatief tonen met als impact: energie

Een team kan perfecte doelstellingen hebben, gezamenlijk verantwoordelijk zijn, open en respectvol met elkaar omgaan en een flexibele opstelling hebben: als er geen actie wordt ondernomen, is een team alsnog niet effectief. Initiatief nemen houdt in dat je uit eigen beweging dingen oppakt. Wat het soms moeilijk maakt om initiatief te tonen, is dat acties anders kunnen lopen dan verwacht. Een cultuur waarin iemand die zijn nek uitsteekt en fouten maakt wordt beloond, is hierbij cruciaal. Samen tot acties komen en die ook uitvoeren brengt een team energie.

Kortom, in krachtige docententeams samen werken aan een evenwichtig teamwiel maakt dat  – net als bij Zone.college – de docenten en studenten het beste van zichzelf binnenste buiten halen. Iedere dag opnieuw.

Dat gun je toch ieder docententeam?

In teams werken aan onderwijsverbetering werkt door op mijn hele leven. Met alles wat ik doe bedenk ik: wat levert het op? Ik erger me tegenwoordig dood aan ellenlange discussies die nergens toe leiden. Het zit in mijn hele systeem. Zelfs in privésituaties.’

Hoe pakken jullie als Zone.college in de praktijk het versterken van de docententeams aan?

Heldere en gedragen doelen

Teamcoach Daphne vertelt dat zij met haar collega’s tot heldere en gedragen doelen komt door jaarlijks samen te bepalen wat de ambities van de student zijn voor volgend schooljaar. Aan de hand van deze ambities delen we het jaar op in thema’s. Deze periode leggen we de focus bijvoorbeeld op het thema intrinsieke motivatie. We doorleven zo’n thema eerst echt met elkaar. Interactief bespreken we wat ieder van ons onder dit thema verstaat en welke acties we kunnen bedenken om tot verbetering of meer inzicht te komen. In het begin waren de doelen – die altijd studentgericht zijn – nog niet zo concreet. Oefening baart kunst zullen we maar zeggen. We stellen elkaar als teamleden nu steeds de vraag: welk gedrag willen we op dit thema zien bij de studenten? Dat werkt voor ons goed. Teamlid Marjan vult Daphne aan: “om te onderzoeken welke focus wij willen leggen in onze doelen, nemen we ook de strategische schoolplannen als input en bevragen we onze studenten naar hun behoeften en wensen in een studentarena”.

Gedeelde verantwoordelijkheid

De taken die uit de doelen rollen pakken we samen op: vervolgt Marjan. Dit voelt echt als een gedeelde verantwoordelijkheid. Je hoort wel eens op andere scholen dat één teamlid al het werk doet en dat anderen achteroverleunen. Dat is bij ons absoluut niet het geval. Op de vraag hoe dat kan antwoordt Marjan: “dat is een goede vraag”! Het is denk ik vooral een gezamenlijke mindset van bevlogenheid en vertrouwen in elkaar. Hoe creëren jullie deze mindset dan, want dat ontstaat niet vanzelf? Als iets wordt opgepakt door een ander, dan hebben we het vertrouwen dat het goed komt en dat die persoon aan de bel trekt als iets niet lukt. Hulpvragen worden samen opgelost en je wordt er niet op afgerekend als iets niet lukt. Zo ontstaat de wil en het lef om taken op te durven pakken en dingen uit te proberen. Heel concreet bekijken we wekelijks met elkaar welke acties en taken er liggen en maken dan samen keuzes in uitwerken op basis van expertise en affiniteit. Een taak over een toets gaat bijvoorbeeld al snel naar mij, omdat ik het aandachtsveld examinering in mijn portefeuille heb. Deze collega werkt dan een voorstel uit en de rest van het team geeft daar later feedback op. Door deze werkwijze weet je niet meer over alles van de hoed en de rand, maar dat is ook niet nodig. We vertrouwen elkaar in kennis en kunde.

Open communicatie

Hoe zorgen jullie er dan wel voor dat je geïnformeerd blijft over Zone.college brede zaken en ieders voortgang, zonder dat dit heel veel tijd kost? “In ons team werkt het om gebruik te maken van een zelfontwikkelde beslisboom”: zegt Daphne. Deze beslisboom is ontstaan vanuit de behoefte dat we eerder veel tijd kwijt waren aan organisatorische zaken. Met behulp van de beslisboom besluiten we of een onderwerp in de bordsessie thuishoort – als een onderwerp studentgericht is – of via een andere manier kan worden opgelost. Bijvoorbeeld via de mail of via een 1 op 1’tje. Ook zorgen we er samen voor dat er eerlijk en open gecommuniceerd wordt zonder de ander af te branden: geeft Marjan aan. We maken dat heel concreet door elkaar na iedere bordsessie feedback te geven en – wanneer dat lukt – bij elkaar op lesbezoek te gaan en hier feedback op te geven. Dit maakt het voor ons makkelijker om ook op andere momenten uit te spreken als we bij de ander of bij onszelf ongemak, frustratie of iets anders ervaren. Waarbij het doel altijd is: onderzoeken wat de beweegreden/intentie van iemand is. Ook vragen we elkaar regelmatig om feedback op situaties met studenten door de vraag te stellen: Hoe zou jij dit doen? Zo stellen we onszelf kwetsbaar op en leren we van elkaar. Periodiek reflecteren we ook in ons team op ieders persoonlijke ontwikkeling en op de teamontwikkeling. Marjan vertelt dat zij bijvoorbeeld tijdens een werksessie met elkaar reflecteren op de studentresultaten die ze bereiken (product) en op de manier waarop ze dit samen doen (proces). Dat brengt altijd nieuwe openingen in onze groei.

Afbeelding 3: Beslisboom

beslisboom

Respect voor elkaars verschillen

Hoe creëren jullie binnen die persoonlijke- en teamontwikkeling een sfeer waarin de onderlinge verschillen en kwaliteiten er mogen zijn? “Onderling blijven wij elkaar als collega’s iedere keer weer stimuleren om onszelf uit te blijven spreken”: zegt Marjan. Zo hoor je elkaars ideeën, ook al ben je het niet altijd met elkaar eens. Uiteindelijk moeten we toch regelmatig een knoop doorhakken om verder te komen.  Daarbij hebben we de afspraak: als we bij meerderheid iets willen, dan gaan we akkoord. Erica vertelt aanvullend dat zij door het samen werken in een klein team ontdekte dat je verschillen tussen mensen samen tot meer komt. Haar collega is met haar gestructureerde aanpak een geweldige aanvulling op het creatieve brein van Erica zelf geeft ze aan. We gebruiken elkaars kwaliteiten nu regelmatig bij het uitwerken van plannen.

Flexibel aanpassen

Ook al kun je goed samenwerken en heb je een fantastisch concreet doel; de wereld om je heen kan veranderen. Er komt er een nieuwe collega met andere ideeën of het bestuur wil ‘iets’ anders van jullie?  Hoe passen jullie je als team aan de omstandigheden aan die op jullie afkomen? Daphne lacht en zegt: “Dat is heel simpel, door flexibel te zijn”. Dat moet we sowieso al met al die verschillende locaties waar we werken. Wat ons hierbij helpt? We voelen echt de urgentie om met elkaar aan goed onderwijs te werken en daarbij gebruik te maken van elkaars expertise. Vanuit dat belang komen we altijd op oplossingen als er nieuwe dingen op ons af komen of anders lopen dan verwacht. Ons maatjessysteem helpt ons ook om steeds weer nieuwe uitdagingen aan te gaan. Zo ondersteunen duo’s van collega’s elkaar wanneer bij het uitvoeren van nieuwe aanpakken en leren we hierin volop van elkaar. Wanneer vernieuwingen niet zo uitpakken als gedacht, maken we gebruik van studentenarena’s of enquêtes. We vragen studenten in een dergelijke arena om feedback en we passen onze richting op basis van hun ideeën aan. Zo was er volgens Erica ooit een module waarbij studenten studiepunten konden halen wanneer ze deelnamen aan webinars of andersoortige leeractiviteiten. Dit liep in de praktijk niet goed. Door de feedback van studenten tijdens een studentarena werd duidelijk dat al deze activiteiten te duur waren. De dag na de arena hadden docenten al een lijst verspreid met gratis leeractiviteiten. Zo snel kan het gaan.

Wat merk je in de praktijk van de team gecentreerde aanpak bij docenten en studenten?

Erica vertelt het effect van het versterken van de docententeams heel beeldend. Eerder was het mogelijk om als docent ‘koning op eigen postzegel’ te zijn. Je deed je ding in je eigen lokaal. Je gaf je lessen, die bereidde je zelf voor en de studenten scharrelden op hun beurt als kippen bij iedere docent wat van hun gading. Nu denken docenten samen na over wat ze hun studenten als totaalpakket willen bieden. Wat levert dat wat wij doen op voor de studenten? Wat is er in samenhang nodig om onze studenten het beste van zichzelf te kunnen laten geven? Of dat nou is in een ‘groen’ beroep of op een andere plek in onze maatschappij. Dat bedenken docenten tegenwoordig zelfs in veel gevallen samen met de studenten en dat werpt zijn vruchten af. Wat ooit begon met een eerste studentenarena waarin we studenten vroegen wat weg mocht, wat minder mocht, wat meer mocht, waar we mee mochten starten en wat mocht blijven is uitgemond in een olievlek waarin studenten kritisch kijken naar wat zij nodig hebben en hun stem laten gelden. Laatst kwam ik een student tegen op de gang die vroeg: “U bent toch van de feedback? Nou, nu ik u toch zie….” Marjan vult aan dat zij in haar team tegenwoordig in iedere les afsluiten met een check-out, waarin studenten zich kunnen uitspreken over het effect van de les. Sinds de invoering van deze check-out – en de aanpassingen die we hierop deden – merken we dat studenten met veel meer aandacht in de lessen zitten. Ze wachten echt op de check-out om hun zegje te kunnen doen. Ik wil graag afsluiten met een ander sprekend voorbeeld zegt Erica. We ontvingen als docentengroep een keer een klassenbrief. Deze studenten hadden het gevoel iets te missen in de lessen en daar wilden ze graag met ons over in gesprek. Hoe mooi is dat! Vijf jaar geleden hadden studenten dit niet gedaan. En al hadden ze het gedaan, dan hadden wij als docenten deze feedback misschien gezien als falen in plaats van een kans tot onderwijsverbetering.

Oftewel, zowel studenten als docenten durven door onze krachtige docententeams hun binnenste meer naar buiten te brengen en dat is voor alle partijen pure winst!

Hoe werk je samen in een krachtig onderwijsteam?

Volg ons webinar ‘Samen werken in een succesvol team’ op 4 april om 15:30 uur

Aanmelden webinar 4 april om 15:30

Zelf aan de slag met het realiseren van krachtige teams?

Hier vind je wat je nodig hebt om er vandaag al stappen in te maken:

Professionele leergemeenschap Collegiale visitatie Verbetercultuur Lerende cultuur

Ben je benieuwd naar de leidraden die het NRO heeft ontwikkeld over onderwijsverbetering in het VO en het MBO?

Kijk dan in de onderstaande links

Leidraad onderwijsverbetering MBO Leidraad werken aan onderwijsverbetering VO

Wil je meer weten over Zone.college?

Zone.college

Verbeterbord Zone.college (klik om te vergroten)

verbeterbord